از بی حوصلگی م دارم لذت می برم چون باعث میشه برای مسائل کم اهمیت وقت صرف نکنم.