میخواستم اکانت تلگرام پاک کنم. فکر کنم بعد از 12 ماه! بعد یادم اومد روی وبلاگ دچار خوندم این کارها شکلی از جلب توجه کردن هست. فلذا خودم رو مدیریت کردم و از خیرش گذشتم.