خوابش رو دیدم بعد کلی از دست خودم عصبانی شدم که به قدری فکرم مشغولِ ایشون بوده که به ناخودآگاهم راه پیدا کرده. شاید لازمه خیلی جدی خودم رو تنبیه کنم.