بابا گاهی تذکری حرفی و اغلب سکوت 

بچه تر که بودم میگفتم بابا چرا بی تفاوتی؟

الان که بزرگ تر شدم میفهمم بزرگتری سکوت میطلبه فرصت دادن نیاز داره و نادیده گرفتن خطاها و دوباره با آغوش باز پذیرفتن.