گفتم بهش بگم؛ نگم! 
 دوتامون خسته میشیم از بحث تکراری و فرساینده. پس نگفتنش بهتره. گاهی بحث قفل میشه. باید صبور بود.