صائب میفرماید: یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم...