یه گارد بسته نسبت به آدمها پیدا کردم. دوست ندارم هیچ کس از یک فاصله مشخص بهم نزدیک تر بشه. 

*عنوان از حمید مصدق