حس میکنم یه اتفاق خوب داره می افته. عطر خوشایندی در فضا جریان داره. زندگی و شور حیات ادامه داره. به نشانه ها ایمان بیارید :)