از بُن آلمان؛ یکی شب چهلم معما رو حل میکنه و من مبهوتم از معادلات جهان .