ما نکاشته هایمان را هرگز درو نمی کنیم.
نادر ابراهیمی؛ چهل نامه کوتاه به همسرم