گفت ازم دلخوری؟
گفتم زیاد
حرف بزنیم حل بشه؟ 
چون نمیخوام حل بشه درباره ش حرف نمیزنم.