گفت من حیوونها رو دوست دارم به شرطی که نزدیکم نباشن و فاصله رو رعایت کنم.
گفتم منم آدمها رو همینجوری دوست دارم. از دور؛ با فاصله.