با مامان چند تا فیلم زایمان طبیعی دیدیم . من حالم بد شد مامان تا آخر نگاه کرد. بوسیدمش بغلش کردم گریه م گرفت . پرسیدم چه طوری من رو دوست داری وقتی بخاطر من درد کشیدی؟ چقدر زن بودن/مادر بودن پیچیده و عجیبه.