پیامبرها در عصر ما اگر حضور داشتن فکر میکنم روانشناس بودن.