طناب بنداز منو از خودم نجات بده 
بعد سر طناب رو بده دست خودم 
از ناجی های بیرونی خوشم نمیاد؛ کمکم کن خودم نجات دهنده ی " من" باشم.