آدمها لزوما قدرنشناس نیستن. شکل محبت کردن ما گاها صحیح نیست. مثل سیل نباریم؛ نم باران باشیم.