سکوت در معرض نفهمیده شدن نیست

ولی حرف زدن قطعا هست؛ پر حرفی که خودِ نفهمیده شدن است.