داشتیم در این مورد حرف میزدیم که چقدر " برای یکی بمیر که برات تب کنه " غلطه.

نظر ایشون این بود برای کسی بمیر که برات بمیره؛ اما من از بیخ با این همه مال یکی بودن مخالفم؛ انقدر که دلت بخواهد برایش بمیری. همین که دو نفر برای هم تب کنند و تب کردن بلد باشند کافی هست.