چون مار که از پوست به در آید از خویشتن به در آمدم.
ابوالحسن خرقانی؛ از کتاب نوشته بر دریا