گریه کرد بردمش یه گوشه خلوت بغلش کردم.
داشتم با التیام بخشیدن به ایشون خودم رو بغل میکردم؛
فاطمه ۱۷ ساله رو که فکر میکنه خیلی بزرگ شده اما خیلی ناتوان...
گفت خانوم دعا میکنید؟ یادم اومد ممکنه خواسته ما خیر ما نباشه.
خدایا ما رو با خودت به تفاهم برسون که با اونچه خیر هست دل ما رو به دست بیاری.
*آیه ۲۱۶ سوره بقره