گفت مهر شرکت میدم بهت؛ هر جا صلاح دونستی مناقصه شرکت کن کار بگیر. فقط تامین ضمانتنامه بانکیش با خودت.

از لطفش تشکر کردم ؛ گفتم محبت بزرگیه نمیتونم بپذیرم. دنبال کار میگردم.