شبیه جیوه اندود کردن شیشه که از آن آینه میسازد؛ شوق اندود کن مرا.