مامان انبه خشک کرده. شبها چای میخوریم با انبه خشک و تکه های لواشک. امشب گفت مشکی ت رو دربیار برو رنگ کن موهاتو؛ داییت با این چیزها زنده نمیشه دختر.