قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست
قومی دگر حواله به تقدیر میکنند
وقتی بچه بودم امید این بیت رو روی دیوار اتاقش نوشته بود؛ با رنک سبز و قلم درشت.