یکی از اشتباهات من این هست که به آدمها عموما با صبر و سکوتم این باور رو میدم که ناراحت نمیشم و مساله ای نیست! بعد هم فکر میکنم موضوع به حدی بدیهی هست که خودشون متوجه بشن و ترتیب اثر بدن.