ترمه امروز صبح میره اول دبستان. من بیست ساله بودم به دنیا اومد. بچه ها به ما گذر زمان رو یادآوری میکنن.