غلام  همت آنم که "میتواند" نخواهد. دیگر نخواهد.
حسین وحدانی