گفتم دوتایی جمع کنیم؟ گفت نه خانوم کار منه

دوتایی جمع کردیم بخشی رو . کوتاه بودم. لیوان و ظرف یکبار مصرف پاکت سیگار و ....

من اگر اون سال کربلا بودم بی تعارف همراه امام حسین نبودم چون فکر میکردم بودنم سرنوشت جنگ رو تغییر نمیده به جاش پول ایستادن در سپاه یزید رو برای کارهای مثبت هزینه میکردم. حتی انقدر صادق نبودم عذاب وجدان بگیرم. آدم ترسو و منفعت طلب به درد دین و خدا نمیخوره. شاید یه روز شجاع تر شدم. ولی الان نیستم.