گفتم خیلی دلم میخواست یه کار مثبت و خیری بکنم. گفت رو اخلاقت کار کن. حساب بکش از خودت. دلی نشکسته باشی حقی ضایع نکرده باشی. حرف زدن راحته اما در عمل درست بودن...