فکر میکنم فیلم " زن دوم " بود. نیکی کریمی به فروتن میگفت آدمها به دوری های کوچیک که عادت میکنن ، دوری های طولانی رو راحت طاقت میارن.