میگم چقدر خوبه مو نمیکارید.همین طوری هم زیبایید.

میگه فاطمه واقعا کچلی جذابیت میاره؟

دکتر رضایی از پزشک هایی هست که پیش از نسخه هاش دیدارش شفابخشه؛ البته گاها هم پیش میاد روی اون دنده ست! وقتی روی اون دنده باشه دفعه بعدش میگه ناراحت نشدی؟ منم جواب تکراریم رو میدم : حرفهاتون جدی نگرفتم که ناراحت نشم:)