دروغ گفتن به شدت برای آرامش مخرب هست. از طرفی گاها میتونیم به جای متوسل شدن به دروغ سکوت کنیم یا صراحتا بگیم با اجازتون توضیح نمیدم یا همچین چیزی.