استادِ شبهای روشن چی میگفت؟

آدم بیشتر از دو کلمه میتونه با خودش حرف بزنه؛ خودشم بهتر میتونه بفهمه.

یه چیزی در همین مایه ها.