پرسید پشیمونی؟
گفتم پشیمونم اما پشیمونی هم مثل دلتنگی بخشی از رفتنش هست که باید طی بشه.چون پشیمونم که فراموش نمیکنم چی گذشت بر من.
اما اعتراف میکنم پشیمونی آدم رو بخشنده میکنه. بخشیدن هم بخشی از رفتن هست نه راه برگشت!