جمعه شب جاده تهران شلوغ بود. تو راه بهش گفتم اگر اسلام ترک نمیخورد میرفتم کلاس آواز ؛ گفت ترک نمیخوره برو.
گفتم حالا مهدیه محمدخانی هم نیستم صدام حیف بشه مشکلم اسلام نیست صدا ندارم. ولی آواز خوندن دوست دارم :)