روانشناس ها چنان راحت تجویز میکنند : گذشته را کنار بگذارید! یا به گذشته فکر نکنید! که گاهی با خودم می اندیشم شاید آنها در دنیای ما و عواطف انسانی زندگی نکرده اند.
کریستین بوبن، بیهوده