چقدر حرف دارم با تو
اصلا اینجا متولد شد مثل بچه ای که قراره وقت مادرش رو پر کنه تا مادر این غم بزرگ رو یادش بره بابای خونه فقط کلید در رو داره اما جای نمک پاش و قندون نمیدونه کجاست.
بابایی که هیچ وقت خونه نیست. اینجا خونه ی تو بود :)