با بعضی ها میشه چای خورد.

کنارشون اینکه چی خوندی چی داری برنامه ت چیه پس اندازت چه قدره  و ... مهم نیست.

چای خوردن رو دست کم نگیرید؛ با هرکسی نمیشه چای خورد.