شوق زندگی داشته باشیم؛ حتی اندازه ی ادا.
تلخی ها رو زندگی کردن عادت میشه ...