پیمانه های مختلف شیرینی پزی هدیه گرفتم.دوست دارم یاد بگیرم شیرینی نخودچی درست کنم. یاد میگیرم. آشپزی خلق کردن و زایشه. مثل نوشتن ساز زدن نقاشی...خلق کردن حس قدرتمندی داره؛ چه مجسمه سازی چه آشپزی.