من به هیچ کس نمیگفتم ایموجی بفرست یا نفرست. اما برام مهم بود از تو کلمه داشته باشم نه دو تا نقطه و لبخند. یادته میگفتم وقتی سرت شلوغه یا بی حوصله ای جواب نده ایموجی جواب من نیست! الان فکر میکنم من زیاد حرف میزدم با تو؛ توجیه احمقانه ای وجود داشت که دلم میخواست در جریان همه چیز باشی. فکر میکردم در جریان بودن مهمه!
*عنوان از شهریار