موبایل لب تاب شارژر ماشین مسواک برس بالشت لباس راحتی....میخوام بگم همش شبیه به هم هست. وسایل شخصی محسوب میشه هرکس به وسایلش عادت داره. گفتم آقا میشه لطفا امشب ببرمش صبح دوباره بیارم؟ نشد! در پارکینگ باز کردم دیدم جاش خالیه؛ ساعت و انگشتر و دستبتدم هم وقتی جا میذارم همین احساس رو دارم. خودکارم وقتی تموم میشه هم ....