استاد کارگاهم فرمودن رشد ما در توان گفتگو کردن هست! فی الحال که باید به امر حضرتش از لاکم کوچ کنم و وسط جمع تدارک دیده شده ادامه ی حیات بدم. البته جمعشون رو دوست دارم؛ لاکه فقط یه کم بزرگتز از لاک خودم‌.