خسته که میشم اولین کاری که میکنم این هست: میخزم در خودم؛ ارتباطم رو با آدمها به حد ضرورت میرسونم و همه چیز رو دایورت میکنم روی ناکجا آباد.