به خودم میگم آروم باش
صبور باش و تماشا کن
روزهای سخت شب میشه
شبهای سخت صبح میشه
به همین آسونی