عشق یعنی من انتخاب میکنم چه کسی ویرانم کند.
آرتور میلر