دراز کشیده بودم؛ چراغ اتاق خاموش بود. مامان پی ام داد فاطمه چای ریختم؛ میای؟
اومدم میگم مامان چرا صدا نزدی؟ فرمودن : اگر صدات میزدم میگفتی بیدارم کردی! ولی من که دیدم آنلاینی کلک! :))