هر جای شهر سر بچرخونی روی بیلبوردهای شهرداری نوشته" گفتگو کنید"
و این حجم از تبلیغات به شکل آزاردهنده ای به ضد تبلیغ تبدیل میشه.
گفتگو دیگه به نظرم کارامدترین ابزار ارتباطی نیست؛ سکوت های به موقع؛ فاصله ی به اندازه( این ربطی به دوری و دوستی نداره) ؛ و اینکه متوجه بشیم در هر آدمی چه بخش های غیرقابل گفتگویی وجود داره قطعا به ارتباطات بهتر منتهی میشه.