در راستای جبران گل شب گذشته صبح ساعتِ پذیرایی خونه رو ۳ ساعت دادم جلو و مامان رو بیدار کردم. با عذاب وجدان از اینکه دیر بیدار شده گفت تو چرا خونه ای؟ گفتم نگرانت شدم موندم اگر حالت خوب نیست بریم دکتر:))

خلاصه لذتی که در انتقام هست در گذشت نیست؛ فقط امیدوارم مامان از گلی که خورده ناراحت نباشه و به یک یک مساوی رضایت بده تا بازی تموم شده باشه.