نشسته بودیم در کافه رستوران ضلع جنوبی خانه هنرمندان.باریستاچی اومد گفت خانوم اینجا no smoking هست.اگر قصد دارید سیگار بکشید تشریف بیارید بالا. گفتم آخه به من با چادر میاد که سیگار بکشم؟ جناب باریستاچی فرمودن: ما به عقاید مختلف احترام میگذاریم و قضاوتی درباره شما نداریم. از وقتی برگشتم دارم فکر میکنم اگر روزی سیگاری بشم تحت تاثیر احترام و آزادی هست که در همین یک جمله ی باریستا بود.